Bezplatná konzultácia +421 950 401 402

Zber kuchynského odpadu
Legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

§ 81 odsek 7 Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
2. jedlých olejov a tukov z domácností,
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Na základe súčasnej vyhlášky 460/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa pre obce a mestá od 1.1.2021 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Výnimky upravené podľa vyhlášky od 1.1.2021

§ 81 odsek 21 Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá
a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad,
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

Odporúčania Ministerstva
životného prostredia

Finančné úspory obce/mesta budú hlavne za zníženie frekvencie vývozu zmesového komunálneho odpadu a za neuloženie kuchynského odpadu na skládku odpadov/do spaľovne odpadov. Správne zvolený systém zberu kuchynského odpadu sa v mnohých prípadoch obci/mestu oplatí aj z ekonomického hľadiska.

V krajinách, kde prebieha dlhodobo zber kuchynského odpadu, sa v praxi osvedčilo zbierať tento odpad samostatne do menších nádob (napr. 10 až 30 l – podľa počtu obyvateľov v domácnosti KBV a IBV). Tie sa môžu do zberového vozidla vysýpať aj ručne a nie je k tomu potrebná špeciálna technika. Postačujú k tomu aj menšie autá bez lisovacej nadstavby (kuchynský odpad nie je potrebné stlačovať, pretože má vysokú objemovú hustotu). Znižujú sa tým náklady na zber kuchynského odpadu.

Frekvencia vývozu sa odporúča aspoň 1x za 7 dní. Je potrebné zabezpečiť, aby nádoby neboli prepĺňané a boli pravidelne čistené. Zvyšuje to komfort zberu, a tým aj zapojenosť obyvateľov do zberu.

V praxi sa osvedčilo vykonávanie pravidelne sa opakujúcich informačno-vzdelávacích aktivít, ako sú napríklad prednášky pre verejnosť a školy, vydávanie a distribúcia informačných letákov, celoročný kalendár vývozov, uverejňovanie informácií na vývesných tabuliach a nástenkách a pod.

Každý, kto vykonáva zber a ďalšie nakladanie s kuchynským odpadom, musí byť zaregistrovaný alebo mať schválenú prevádzku Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia/Metodická príručka na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Žiadosť o poskytnutie príspevku,
ktorú obec adresuje envirofondu

Fond každoročne do 30.6. zverejňuje na svojom webovom sídle špecifikáciu, na ktorú môže príslušný žiadateľ žiadať o podporu formou dotácie prostredníctvom žiadosti. Maximálna výška podpory formou dotácie na činnosť C1 je 80 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 % zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť.

Uvedené OBMEDZENIE SA NEVZŤAHUJE na kontajnery určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (katalógové číslo odpadu 20 01 08).

Podpora formou dotácie sa poskytne žiadateľovi, ktorý:
a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, Environmentálnym fondom,
b) nemá daňové nedoplatky,
c) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Formuláre žiadosti sú dostupné na webovom sídle fondu

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Bezplatná konzultácia

Zákaznícka linka:

+421 950 401 401

Bratislavský kraj

+421 950 404 404

Trnavský kraj

+421 950 404 404

Trenčiansky kraj

+421 950 408 408

Nitriansky kraj

+421 950 406 406

Žilinský kraj

+421 950 401 402

Banskobystrický kraj

+421 950 402 402

Prešovský kraj

+421 950 407 407

Košický kraj

+421 950 403 403